AYDINLATMA METNİ

A. Giriş

Bu aydınlatma metni, Şirketimiz BHM Otelcilik A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerinizi toplaması, kaydetmesi, kullanımı,  saklanması,  3. Kişilerle paylaşılması ve işlenmesine ilişkin esaslar hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Sizi bir birey olarak tanımlayan veya sizinle kimliği belirli veya belirlenebilir bir birey olarak ilişkilendirebilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için işlenmektedir.

B. Tanımlar :

 • Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Veri sorumlusu        : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kanun                     : 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 • Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 •  Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Sicil: : Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS)
 •  Kişisel veri işleme : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Alıcı grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini, İfade eder.

C. Toplanan Kişisel Veriler :Sizlerle ilgili ad, soyad, telefon numarası, mail adresinin yanı sıra drone, fotoğraf makinası, kamera, telefon vs. yollarla çekilen fotoğraf ya da görüntü kayıtları aracılığıylakişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz:

Ç. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları: Şirketimiz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz;

 • İşletmemizde etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetimi,
 • Etkinlik kayıtlarının görsel işitsel medyada ve dijital mecralarda yayımlanması,
 • Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin misafirlerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve sunulması,
 • Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
 • İşletmemizin ve işletmemizde bulunanların güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması/ kovuşturulmasına yardımcı olunması,
 • Acil durum ve olay müdahalesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır.

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının,

 • Belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaati,
 • Hukuki sebebine dayalı olarak, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

E. Mücbir Sebep : COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem, sel, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebep halleri için alınan ya da alınması gereken tedbirler kapsamında, semptom bilgileri (ateş, koku kaybı, nefes darlığı vs.), kronik hastalık, alerjik ve gebelik durumu, kullanılan ilaç ve önceki tedavi bilgileri, kan basıncı, nabız, solunum ve ateş gibi sağlık bilgileri, HES kodu bilgisi, aşı kartı bilgisi, PCR testi sonucu, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında özel izin belgesi, Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kararları uyarınca talep edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında güvenli turizm sertifikası vb. gereği de olarak sağlıklı bir ortam sağlanması,
 • Misafirlerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık durumunun/ hastalık riskinin takibinin yapılması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bakanlıklar tarafından bildirilen izolasyon/ karantina süreçlerinin uygulanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Tesislerimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği kurallara uyulması,
 • Konaklamanıza/ ziyaretinize ilişkin düzenleme ve bilgilendirmelerin ve rezervasyonunuza ilişkin iade/erteleme/iptal işlemleri gibi işlemlerin yapılması,
 • İş faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi,

amaçlarıyla işlenebilir.

F.Kişisel Verilerin Aktarılması :

Kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı gruplarında yer alan 3. Kişilere aktarabilir/ paylaşabiliriz:

 • Servis sağlayıcıları ile web sitesi işlemleri, veri analizi, sipariş/ödeme işlemleri, rezervasyon ve rezervasyon onay süreçleri, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, pazarlama gibi hizmetlere ilişkin olarak paylaşabiliriz.
 • Tesis İçi Hizmet ve/veya Acente Sağlayıcıları ile bağlı tesislerimizden birinde konakladığınızda veya bağlı tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, size pazarlama hizmetleri verebilmeleri için tesislerimizdeki spa, restoran, kafe, bar, sağlık kulübü, konsiyerj ve diğer satış noktaları gibi hizmetlere ilişkin bilgilerinizi için paylaşabiliriz.
 • Anlaşmalı Kuruluşlar ile tesisimizden yararlanmanız sırasında indirimli hizmet almanız ve/veya hizmet alımınızın kolaylaştırılması gibi amaçlarla,  havayolları, araba kiralama, seyahat acentaları gibi gerçek /veya tüzel kişilerin hizmetlerinden yararlanabilmeniz için paylaşabiliriz.
 • Grup Şirketleri ile Barut Hotels bünyesindeki diğer şirketlerden Sizlere sunacağımız hizmetleri ve ürünleri kişiselleştirmek, işlemlerinizi kolaylaştırmak, sizinle iletişim kurmak, sadakat programlarımızdan yararlanmanızı sağlamak ve iş amaçlarımızı gerçekleştirmek vb. amaçlar için paylaşabiliriz.
 • Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcılar ile ürün ve hizmetlerin Sizlerin kullanımına sunulabilmesi için ihtiyaçlarla halinde, rezervasyon işlemleri sağlayıcıları, wifi, wifi arayüz sağlayıcıları, güvenli ödeme sistemleri, sigorta şirketleri, transfer firmaları, seyahat acentaları gibi gerçek /veya tüzel kişilerle paylaşabiliriz.
 • Danışmanlar ile hukuki, mali, yatırım gibi konularda planlamaların yapılması, risklerin belirlenmesi, iş ve işlemlerin yütürütülebilmesi vs. için paylaşabiliriz.
 • Finansal kuruluşlar ile ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi ve yatırım süreçlerinin yürütülmesi için paylaşabiliriz.
 • Kamu Kurumları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması/ kovuşturulması, mücbir sebep hallerinin önlenmesi vs. için paylaşabiliriz.

Ayrıca tesislerimizde rezervasyon ve tesislerimizi ziyaret vs. nedenlerle paylaştığınız kişisel verileriniz, server sistemi, bulut depolama sistemi, bankaların ödeme sistemleri,  rezervasyon yapılan aracı kuruluşların merkezlerinin farklı ülkelerde olması vs. gibi nedenlerle farklı ülkelere aktarılabilmektedir.

G. İlgili Kişi Olarak Veri Sahibinin Hakları :

 İlgili kişi olarak, Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesinden zarara uğranılması halinde, zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak “Şirinyalı Mah. Lara İsmet Gökşen Cad. No:1 Akra V Otel Muratpaşa / Antalya” adresine iletilebilecektir. Şirketimiz, bu taleplere, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlar. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise ücret, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

H. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Şirketimize Başvuru:

 

 • Veri Sorumlusu          BHM Otelcilik A.Ş.
 • Temsilcisi                  
 • Adres                       Şirinyalı Mahallesi Lara Cad. No:24 Akra Otel Muratpaşa Antalya
 • Telefon                      
 • E -Mail                      

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, aşağıdaki yöntemlerden biri ile talepte bulunabilirsiniz.

 • Açıklamalarınızı içeren başvurunuzun imzalı bir nüshasını; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile “Şirinyalı Mahallesi Lara Cad. No:24 Akra Otel Muratpaşa Antalya” adresine bizzat elden iletebilirsiniz.
 • Islak imzalı başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya
 • Başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; info adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak iletebilir,
 • Yahut başvurunuzu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre, başvurunuzun en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin hakları, yalnızca kendi kişisel verilerinize ilişkin olarak kullanabilir, 3. Kişilere ilişkin herhangi bir talepte bulunulamaz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamalarımız ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi alabilmek için, yukarıda yazılı adres ve telefonlarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

I. Aydınlatma Metni Güncellenme Tarihi: Ağustos 2022